دين شناسي فرويد

دین شناسی فروید .دين شناسي فرويد |1800305|zigmaz|

صفحات 5


زيگموند فرويد (1856 - 1939) تلاشهاي فراواني براي تبيين روان تحليلگرايانه از پديده هاي فرهنگي، ازجمله هنر، ادبيات و دين كرده، ولي تفسير وي از دين، دردسرساز و مشكلآفرين باقي مانده است. اين امر نه فقط به دليل ارزيابي منفي او از دين، بلكه علاوه بر آن به دليل مسايل روش شناختي سوال برانگيزي است كه اعتقادات لاادري وي بوجود آورده است.
به هر حال مي توان گفت كه اين مسايل پيچيده و قرائتها و تفسيرهايي كه پس از مرگ وي در مورد آثارش انجام گرفته، حاصل ابداعات فرويد است؛ بدين معنا كه اگر هم در تلاش خود براي استفاده از روش روان تحليلگري در پديده هاي فرهنگي اشتباه كرده، ولي موفق شده دورنماها و چشم اندازهاي جديدي را باز كند و پرسشهاي جديدي را در معرض توجه قرار دهد و تحقيقات را غني و عميق كند. نمونه كامل اين مورد تحقيقات وي در باب دين است. اهميت اين تحقيقات فقط به دليل توجه وي به تحليل روان شناختي دين نيست، بلكه به دليل تاثير آن بر روان شناسان بعدي و تا حدي نفوذ در عرصه هاي هنر و ادبيات است.
...